Σκοπός μας

Να ασφαλίσουμε οτιδήποτε είναι σημαντικό και πολύτιμο για εσάς

Ασφάλιση Φορτηγού

Για Ασφάλεια Φορτηγού, συμπληρώστε τα στοιχεία του οχήματος που θέλετε να ασφαλίσετε και θα σας δείξουμε τις καλύτερες προσφορές

Ασφάλιση αυτοκινήτου

Ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου με καλύψεις και παροχές εναρμονισμένες σε κάθε ανάγκη.

Ασφάλεια Μοτοσυκλέτας

Στην ασφάλεια μοτοσυκλέτας σας προσφέρουμε πρόγραμμα που καλύπτει εσάς και τη μοτοσυκλέτα σας και προσαρμόζεται στις δικές σας ανάγκες!

Συχνές ερωτήσεις / Νομοθεσία

Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου

 • Έχω υποχρέωση από το Νόμο να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου; Εάν ναι, σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου;

Σύμφωνα με το Νόμο έχετε, πράγματι, υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της “αστικής ευθύνης” σας έναντι τρίτων από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό σας.

Σκοπός της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου είναι η πληρέστερη, κατά το δυνατόν, διασφάλιση της αποκατάστασης των ζημιών (σωματικών βλαβών ή και υλικών ζημιών) που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που οφείλεται σε αμέλεια του οδηγού του αυτοκινήτου.

Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλες ασφαλίσεις (προαιρετικές ασφαλίσεις), πλην της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, οι οποίες στοχεύουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη δική σας εξασφάλιση, καθώς και στην αποκατάσταση των ζημιών του δικού σας αυτοκινήτου, ακόμη και στην περίπτωση που εσείς ευθύνεστε για το ατύχημα.

Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως έχει κωδικοποιηθεί με το Π.Δ. 237/86 και τροποποιηθεί μεταγενέστερα και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 που ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.

 • Ποιο όχημα χαρακτηρίζεται “αυτοκίνητο” σύμφωνα με το Νόμο;

Αυτοκίνητο είναι κάθε όχημα που κινείται επί του εδάφους και όχι σε σιδηροτροχιές, με τη βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τροχών. Ως όχημα θεωρείται και το ρυμουλκούμενο είτε είναι συνδεδεμένο με το κυρίως όχημα είτε όχι.

Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από ατύχημα Αυτοκινήτου

 • Τι εννοούμε με τον όρο “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ”;

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια.

Το ασφαλιστήριο που έχω συνάψει για την Αστική Ευθύνη από ατύχημα του αυτοκινήτου μου καλύπτει την ευθύνη οποιουδήποτε οδηγεί το αυτοκίνητό μου;

Σύμφωνα με το Νόμο η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού (ή προστηθέντος στην οδήγηση ή υπευθύνου) του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους.

Η ασφάλιση δεν καλύπτει την αστική ευθύνη προσώπων που κατέλαβαν το αυτοκίνητο με κλοπή ή βία (δηλαδή του κλέπτη) και εν συνεχεία προκάλεσαν ατύχημα, καθώς επίσης και αυτών που προκάλεσαν το ατύχημα με πρόθεση.

ΟΜΩΣ, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η υφιστάμενη έναντι τρίτων δική σας ευθύνη, ως κυρίου ή κατόχου του αυτοκινήτου, σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας προκάλεσε ατύχημα κατά τη διάρκεια που είχε είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί με χρήση βίας.

 • Ποιες ζημιές καλύπτει το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης από ατύχημα του αυτοκινήτου μου; Τι είδους αποζημίωση καταβάλλεται από την ασφαλιστική μου εταιρία και σε ποιους;

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, η ασφαλιστική σας εταιρία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν σε τρίτους” τα πρόσωπα των οποίων η ευθύνη τους καλύπτεται από το ασφαλιστήριο σας (όπως είναι δηλαδή ο κύριος, ο οδηγός του αυτοκινήτου κ.λπ.) σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους.

Συγκεκριμένα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα τρίτων”, περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.

Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι “τρίτα πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, οι οποίοι αποζημιώνονται κανονικά σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά όχι ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν συνεπιβάτης του οχήματός του, ούτε φυσικά ο οδηγός αυτού.

Η ασφάλιση περιλαμβάνει, επίσης, την κάλυψη της αστικής ευθύνης λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου κύριου ή οδηγού του αυτοκινήτου ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση, και τούτο ανεξάρτητα από δεσμό συγγενείας.

Εξαιρούνται από την κάλυψη αυτή και δεν αποζημιώνονται οι ζημίες στα πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο το ασφαλισμένο αυτοκίνητο.

Επίσης εξαιρούνται από την κάλυψη οι υλικές ζημίες που μπορεί να προξενήσει το ένα όχημα του ασφαλισμένου σε άλλο όχημα ιδιοκτησίας του, ή σε όχημα μέλους της οικογενείας του.

 • Ποια πρόσωπα δεν αποζημιώνονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης από ατύχημα του αυτοκινήτου μου;

Δεν αποζημιώνονται από την ασφαλιστική σας εταιρία, διότι δεν θεωρούνται “τρίτοι” ζημιωθέντες τα εξής πρόσωπα

 • ο οδηγός του οχήματος που προξένησε τη ζημιά,
 • κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης (π.χ. ο ιδιοκτήτης του οχήματος),
 • το πρόσωπο που κατάρτισε με τον ασφαλιστή τη σύμβαση ασφάλισης του οχήματος (δηλαδή ο λήπτης της ασφάλισης/ συμβαλλόμενος),
 • οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα,
 • πρόσωπα, τα οποία με τη συγκατάθεσή τους μεταφέρθηκαν με το ζημιογόνο αυτοκίνητο, εφ’ όσον ο ασφαλιστής αποδείξει, ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης.

Έτσι για παράδειγμα, εάν επιβαίνετε στο αυτοκίνητό σας, το οποίο οδηγεί κάποιος φίλος σας και προκληθεί τροχαίο ατύχημα με υπαιτιότητα του φίλου – οδηγού του αυτοκινήτου σας, εσείς, αν και συνεπιβάτης, δεν θα αποζημιωθείτε για τυχόν σωματικές βλάβες που θα υποστείτε από το ατύχημα αυτό, διότι ως ιδιοκτήτης του ζημιογόνου οχήματος δεν θεωρείστε «τρίτος».

 • Εάν εμπλακώ σε τροχαίο ατύχημα, η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης μου από ατύχημα αυτοκινήτου με καλύπτει για τις σωματικές βλάβες που μπορεί να υποστώ ως οδηγός;

Όχι. Για να έχετε κάποια προστασία σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να έχετε επιλέξει, επιπλέον της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, και τη συμπληρωματική κάλυψη “προσωπικού ατυχήματος οδηγού”, την οποία προσφέρει η ασφαλιστική σας εταιρία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο προστασίας που σας παρέχει η συγκεκριμένη κάλυψη, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρία ή στο ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

 • Μπορεί η ασφαλιστική μου εταιρία να μου ζητήσει το ποσό που κατέβαλε ως αποζημίωση σε “τρίτο” ζημιωθέντα από ατύχημα που προκάλεσα;

Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, γιατί ο Νόμος προβλέπει τρεις (3) εξαιρέσεις από την ασφάλιση αυτή. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την ασφάλιση :

 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος δεν έχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, εφόσον η κατανάλωση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών συνδέεται με την πρόκληση του ατυχήματος.
 • Ζημιές που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος χρησιμοποιεί το όχημά του για διαφορετική χρήση από αυτή που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας του, εφόσον η χρήση αυτή συνδέεται με την πρόκληση του ατυχήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, η Ασφαλιστική Εταιρία δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη της να καταβάλει αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα. ΟΜΩΣ, δικαιούται να στραφεί κατά του ασφαλισμένου της αναγωγικά και να αναζητήσει ό,τι κατέβαλε στον τρίτο ζημιωθέντα.

 • Εάν μου προκαλέσει ατύχημα οδηγός που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών, θα αποζημιωθώ από την ασφαλιστική εταιρία που τον ασφαλίζει;

Βεβαίως. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που υπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος είναι οδηγός, ο οποίος, κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών, η ασφαλιστική εταιρία του οδηγού αυτού οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον τρίτο ζημιωθέντα.

Εν συνεχεία και εφόσον η κατανάλωση του αλκοόλ ή των ουσιών συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος, η ασφαλιστική εταιρία δικαιούται να στραφεί κατά του υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών οδηγού και να διεκδικήσει ό,τι κατέβαλε ως αποζημίωση στον τρίτο ζημιωθέντα.

 • Ποια είναι τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για τα οποία θα πρέπει να έχω ασφαλίσει την αστική μου ευθύνη για ζημιές σε τρίτους από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό μου;

Τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου ρυθμίζονται με Νόμο (Ν.3746/2009), ο οποίος ενσωμάτωσε στην Ελληνική Νομοθεσία τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων

Από 1ης Ιουνίου 2012 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 τα ελάχιστα ποσά της ασφαλιστικής κάλυψης είχαν ως εξής : α) για Σωματικές Βλάβες 1.000.000 € ανά θύμα, και β) για Υλικές Ζημίες 1.000.000 € ανά ατύχημα, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.

Από 1ης Ιανουαρίου 2017, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης αναθεωρούνται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) και διαμορφώνονται ως ακολούθως: α) για Σωματικές Βλάβες 1.220.000 € ανά θύμα, και β) για Υλικές Ζημίες 1.220.000 € ανά ατύχημα, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων.

 • Πότε αρχίζει η κάλυψη της ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα του αυτοκινήτου μου; Εξαρτάται η έναρξη της ασφάλισής μου από την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλίστρων;

Σύμφωνα με Νόμο που ψηφίστηκε το 2014 (Ν.4261/2014), η ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου αρχίζει αποκλειστικά και μόνον αφού προηγηθεί η καταβολή από τον ασφαλισμένο του οφειλόμενου ασφαλίστρου.

Επομένως, πράγματι, η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισής σας δεν μπορεί να προηγείται της ημερομηνίας καταβολής των ασφαλίστρων σας.

Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή δυσλειτουργιών, ο Νόμος απαγορεύει ρητά στις ασφαλιστικές εταιρίες να παραδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, εάν προηγουμένως δεν έχουν εισπράξει το ασφάλιστρο που αναλογεί στην παρεχόμενη κάλυψη.

 • Πως αποδεικνύω τη σύναψη της ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα του αυτοκινήτου μου έναντι των αστυνομικών οργάνων σε περίπτωση ελέγχου;

Σύμφωνα με Νόμο που ψηφίστηκε το 2014 (Ν.4261/2014), το ασφαλιστήριό σας είναι το έγγραφο με το οποίο θα αποδεικνύετε στα αστυνομικά όργανα τη σύναψη της ασφάλισής σας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να το έχετε πάντα στο όχημά σας.

Σε περίπτωση που έχετε καταβάλει το ασφάλιστρο, αλλά δεν έχετε ακόμα παραλάβει το ασφαλιστήριό σας, ο Νόμος προβλέπει ότι, μέχρι να παραλάβετε το ασφαλιστήριό σας, η σύναψη της ασφάλισής σας θα αποδεικνύεται για τις πέντε (5) πρώτες ημέρες της κάλυψής σας από την απόδειξη πληρωμής του οφειλόμενου ασφαλίστρου.

Επομένως, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας την απόδειξη πληρωμής του ασφαλίστρου σας καθώς και το έγγραφο της ασφαλιστικής εταιρίας σας που σχετίζεται με τη σύναψη της ασφάλισης του οχήματός σας έναντι του συγκεκριμένου ασφαλίστρου (π.χ. την ειδοποίηση πληρωμής).

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, το γνωστό σε όλους μας αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης καταργήθηκε και δεν αποτελεί πλέον αποδεικτικό έγγραφο της ασφάλισής σας.

 • Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της ασφάλισης που έχω συνάψει για την κάλυψη της αστικής ευθύνης μου από ατύχημα του αυτοκινήτου μου; Ισχύει η αυτόματη ανανέωση της διάρκειας ισχύος της ασφάλισής μου;

Σύμφωνα με Νόμο που ψηφίστηκε το 2014 (Ν.4261/2014), η σύμβαση της υποχρεωτικής ασφάλισης του αυτοκινήτου σας κατέστη ρητά σύμβαση ορισμένης διάρκειας, γεγονός που σημαίνει ότι η ασφάλισή σας ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται με ακρίβεια στο ασφαλιστήριό σας και επομένως ότι έχει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης και συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα λήξης.

Η αυτόματη ανανέωση της διάρκειας ισχύος της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου που ίσχυε στο παρελθόν, έπαψε να ισχύει από το Μάιο του 2014.

Πιο συγκεκριμένα, από το Μάιο του 2014 ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον αφού προηγηθεί η εμπρόθεσμη καταβολή από τον ασφαλισμένο του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου και μάλιστα το αργότερο έως τη λήξη της διάρκειας ισχύος της τρέχουσας ασφαλιστικής σύμβασης.

Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο Νόμος απαγορεύει στις ασφαλιστικές εταιρίες να παραδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, εάν προηγουμένως δεν έχουν εισπράξει το ανάλογο ασφάλιστρο.

 • Τι γίνεται σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος αποβιώσει;

Σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος λόγω θανάτου, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ασφάλισης μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως την ασφαλιστική εταιρία ότι δεν αποδέχεται τη συνέχιση της ασφάλισης εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνώση ότι είναι ο κληρονόμος του οχήματος.

 • Εάν πουλήσω το όχημά μου, ποια θα είναι η τύχη του ασφαλιστηρίου που έχω συνάψει για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μου;

Αν μεταβιβάσετε την κυριότητα ή την κατοχή του οχήματός σας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση που έχετε συνάψει λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, η δε ασφαλιστική σας εταιρία υποχρεούται να σας επιστρέψει τα τυχόν μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρίας οποιαδήποτε ενέργεια.

Σε περίπτωση που ο νέος ιδιοκτήτης συνάψει πριν την παρέλευση των ως άνω τριάντα (30) ημερών νέα ασφαλιστική σύμβαση για το εν λόγω όχημα, τότε η προηγούμενη ασφαλιστική σύμβαση που εσείς είχατε συνάψει για το ίδιο όχημα παύει να ισχύει άμεσα.

Εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων & επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών τους. Θέσπιση ηλεκτρονικής διαδικασίας ελέγχου.

 • Γιατί η ασφάλιση της αστικής ευθύνης μου από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το όχημά μου σε τρίτα πρόσωπα είναι υποχρεωτική;

Η καθιέρωση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, της υποχρεωτικής ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από ατυχήματα οχημάτων έχει βαθιά κοινωνική διάσταση που βασίζεται στο σεβασμό για το συμπολίτη μας.

Συγκεκριμένα, η υποχρεωτική ασφάλιση εξυπηρετεί σπουδαίο κοινωνικό σκοπό, ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση της προστασίας και αποκατάστασης των θυμάτων από αυτοκινητικά ατυχήματα. Έτσι, όλοι μαζί οι ασφαλισμένοι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούμε από κοινού με την καταβολή των ασφαλίστρων μας να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία για τους συνανθρώπους μας που ενδέχεται σε κάποια χρονική στιγμή να πέσουν θύματα ενός τροχαίου ατυχήματος.

Στη χώρα μας, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το 1976, με την ψήφιση του Ν. 489/1976.

 • Εάν δεν κινώ το όχημά μου, έχω υποχρέωση να το ασφαλίσω;

Σύμφωνα με το Νόμο, η υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχήματος υφίσταται διαρκώς και για κάθε όχημα που φέρει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς τούτο να εξαρτάται από το αν κινείται η λειτουργεί το όχημα, εκτός και αν έχει τηρηθεί η διαδικασία της ακινησίας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας ενός οχήματος (δηλαδή έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από την Πολιτεία διαδικασία ακινησίας) παύει να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης αυτού. Οποιαδήποτε άλλη «ακινητοποίηση», π.χ. σε μάντρα αγοράς αυτοκινήτων, στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης του ιδιοκτήτη, στο χώρο φύλαξης της εταιρίας ενοικιάσεως αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών κ.λπ., σε καμία περίπτωση δεν καταργεί την υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος.

Από την υποχρέωση σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης εξαιρούνται μόνον τα οχήματα και οι περιπτώσεις οχημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 489/1976 (αυτοκίνητα δημοσίου, ιδιοκτησίας ξένων κρατών κ.λπ.) και υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.

 • Ελέγχεται από το Κράτος η τήρηση της εκ του νόμου υποχρέωσής μου για ασφάλιση της αστικής ευθύνης μου από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το όχημά μου και με ποιο τρόπο;

Όπως ισχύει για κάθε εκ του νόμου υποχρέωση, έτσι και η τήρηση της υποχρεωτικής ασφάλισης της αστικής ευθύνης από ατυχήματα οχημάτων ελέγχεται πράγματι από το Κράτος.

Μέχρι το 2013 ο έλεγχος της υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων και η επίσπευση της επιβολής κυρώσεων στους ανασφάλιστους ιδιοκτήτες και οδηγούς ήταν δυνατόν να γίνει κατ’ εφαρμογής της νομοθεσίας αποκλειστικά και μόνον από τις Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους στους δρόμους κατά την κυκλοφορία των οχημάτων.

Από τον Απρίλιο του 2013 θεσπίστηκε και στη χώρα μας με Νόμο (άρθρο 26 του Ν.4141/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.4484/2017), κατά τα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών κρατών, η διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα με τους επιτόπιους αστυνομικούς ελέγχους.

Η νέα αυτή ρύθμιση προέβλεψε την υποχρέωση εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων από την Πολιτεία μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης των μηχανογραφικών αρχείων των κυκλοφορούντων και των ασφαλισμένων οχημάτων

Έτσι, ο έλεγχος της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων μπορεί πλέον να γίνεται με πρωτοβουλία του Κράτους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, άμεσα και ηλεκτρονικά, στο σύνολο των εκάστοτε κυκλοφορούντων οχημάτων.

 • Ποια δημόσια υπηρεσία είναι αρμόδια για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων και ποια αρχεία διασταυρώνονται για το σκοπό αυτό;

Σύμφωνα με το Νόμο (Ν.4141/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.4484/2017) και τη σχετική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.

1033/28.01.2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την ΠΟΛ. 1078/30.5.2017 και την ΠΟΛ. 1090/23.6.2017), αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας ηλεκτρονικού εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Πηγή πληροφόρησης για τα ασφαλισμένα οχήματα είναι το Κέντρο Πληροφοριών, το οποίο αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων και ενημερώνεται υποχρεωτικά για τα ασφαλισμένα οχήματα από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο αυτό.

Πηγές πληροφόρησης για τα κυκλοφορούντα οχήματα είναι το αρχείο της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτό ενημερώνεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. (π.χ. για ακινησίες), καθώς και τα αρχεία όλων των δημοσίων υπηρεσιών και Υπουργείων που νομιμοποιούνται να εκδίδουν άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη χώρα μας.

ΟΛΕΣ οι ανωτέρω αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Δ.ΗΛΕ.Δ. τα αρχεία και τα στοιχεία τους, σε διαρκή βάση!

 • Ποια είναι η διαδικασία που προβλέπεται για τον ηλεκτρονικό εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων;

Σύμφωνα με το Νόμο (Ν.4141/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.4484/2017) και τη σχετική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ. 1033/28.01.2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την ΠΟΛ. 1078/30.5.2017 και την ΠΟΛ. 1090/23.6.2017), η διαδικασία που θα ακολουθείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τον ηλεκτρονικό εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων είναι η εξής:

Στο πρώτο στάδιο, η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα προβαίνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία στην ηλεκτρονική διασταύρωση των αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων) των ασφαλισμένων οχημάτων (Κέντρο Πληροφοριών) και των κυκλοφορούντων νομίμως οχημάτων (αρμόδια Υπουργεία) και θα εντοπίζει τα ανασφάλιστα κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία οχήματα.

 • Στη συνέχεια, η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αποστέλλει ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του ανασφάλιστου οχήματος (είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,

είτε στην ηλεκτρονική θυρίδα μηνυμάτων TaxisNet, είτε στην τελευταία δηλωθείσα φορολογική κατοικία), καλώντας τον άμεσα να ασφαλιστεί, πληρώνοντας ταυτόχρονα ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο Νόμο και κυμαίνεται από 100€ έως 250€ ανάλογα με τον τύπο και τον κυβισμό του οχήματος. Σήμερα, το ύψος του παραβόλου ορίζεται κατά κατηγορία οχήματος ως εξής:

Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 cc, ο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 cc και άνω, Ο διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc, ο διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.

Με την ίδια επιστολή θα ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος για τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθήσει προκειμένου το όχημά του να αποχαρακτηρισθεί και να αφαιρεθεί από το αρχείο των ανασφάλιστων οχημάτων, εφόσον συντρέχει περίπτωση που τούτο δικαιολογείται [π.χ. σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει θέσει το όχημά του σε ακινησία ή που το όχημά του εξαιρείται βάσει Νόμου από την υποχρεωτική ασφάλιση (όπως π.χ. είναι τα οχήματα του δημοσίου) ή έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης και εκ λάθους δεν είναι ενημερωμένο το αρχείο των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών]. Στην πράξη ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα καλείται να ενημερώσει τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες (όπως είναι π.χ. η Δ.Ο.Υ, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η ασφαλιστική επιχείρηση) εάν υφίσταται τέτοια περίπτωση με σκοπό τη διόρθωση τυχόν λάθους.

Τέλος, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης παραλείψει να προβεί είτε στη σύναψη της ασφάλισης με την πληρωμή του παραβόλου, είτε στην παροχή των ανωτέρω διευκρινίσεων, η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αποστέλλει τα στοιχεία του και τα στοιχεία του οχήματός του στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του και θα επιβάλλονται σε βάρος του οι ήδη υφιστάμενες και προβλεπόμενες από το Νόμο διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους ανασφάλιστους ιδιοκτήτες οχημάτων (άρθρο 5 παρ. 4 και άρθρο 12 Π.Δ. 237/1986). Περισσότερες πληροφορίες για τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις μπορείτε να βρείτε πιο κάτω σε σχετική ερώτηση.

Εάν από τον ηλεκτρονικό έλεγχο εντοπιστεί ότι είμαι ανασφάλιστος, μπορώ πρώτα να προβώ στη σύναψη ασφάλισης για το όχημά μου και στη συνέχεια, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να πληρώσω το παράβολο;

Όχι. Σύμφωνα με το Νόμο (Ν.4141/2013 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.4484/2017) και τη σχετική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ. 1033/28.01.2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την ΠΟΛ. 1078/30.5.2017 και την ΠΟΛ. 1090/23.6.2017), θα πρέπει πρώτα να πληρώσετε το παράβολο και αμέσως μετά να προχωρήσετε στη σύναψη ασφάλισης για το όχημά σας, ενημερώνοντας για την πληρωμή του παραβόλου την ασφαλιστική εταιρία σας.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στην ασφάλιση αυτοκινήτων οφείλουν κατά την έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους να διαπιστώνουν εάν οι ιδιοκτήτες που εντοπίστηκαν ανασφάλιστοι κατά την ηλεκτρονική διασταύρωση έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο που έχουν χρεωθεί και ακολούθως να προβαίνουν στην ασφάλιση του εν λόγω οχήματος.

Με άλλα λόγια οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την πληρωμή ή μη του ηλεκτρονικού παραβόλου από τους εντοπισθέντες ως ανασφάλιστους ιδιοκτήτες που είναι υποψήφιοι πελάτες τους.

 • Η σύζυγός μου και εγώ είμαστε συνιδιοκτήτες ενός οχήματος, το οποίο είναι πράγματι ανασφάλιστο. Σε ποιον από τους δύο μας θα κοινοποιηθεί η ειδοποιητήρια επιστολή από τη Δ.ΗΛΕ.Δ.; Θα πρέπει και οι δύο να πληρώσουμε το παράβολο; 

Σύμφωνα με την ερμηνευτική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ. 1033/28.01.2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την ΠΟΛ. 1078/30.5.2017 και την ΠΟΛ. 1090/23.6.2017), η ειδοποιητήρια επιστολή θα αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προς όλους τους συνιδιοκτήτες ενός οχήματος. Ωστόσο, η πληρωμή του παραβόλου αρκεί να γίνει από έναν από τους συνιδιοκτήτες.

 • Είμαι ασφαλισμένος και παρ’ όλα αυτά έλαβα ειδοποίηση από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. ότι το όχημά μου βρίσκεται στο αρχείο των ανασφάλιστων οχημάτων; Τι πρέπει να κάνω; 

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την ασφαλιστική εταιρία σας και να ζητήσετε να διορθώσει τυχόν λάθος (π.χ. στον αριθμό κυκλοφορίας) στην ενημέρωση που έχει κάνει για το όχημά σας προς το Κέντρο Πληροφοριών. Η ασφαλιστική εταιρία σας θα πρέπει επίσης να ενημερώσει για τη διόρθωση του λάθους τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έτσι ώστε το όχημά σας να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των ανασφάλιστων οχημάτων.

 • Έχω πρόσφατα αγοράσει όχημα, το οποίο σε ηλεκτρονικό έλεγχο ανασφαλίστων οχημάτων που είχε διενεργηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. πριν την πώληση, είχε βρεθεί ανασφάλιστο και είχε εκδοθεί σχετικό παράβολο στο όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Έχω υποχρέωση ως νέος ιδιοκτήτης του οχήματος να πληρώσω το παράβολο αυτό; 

Όχι. Σύμφωνα με την ερμηνευτική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ. 1033/28.01.2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την ΠΟΛ. 1078/30.5.2017 και την ΠΟΛ. 1090/23.6.2017), δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου από τον αγοραστή ενός οχήματος, εφόσον η μεταβίβαση του οχήματος έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής διασταύρωσης και εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων που διενεργήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε..

 • Ποιες κυρώσεις προβλέπονται από το Νόμο σε περίπτωση κυκλοφορίας ανασφάλιστου οχήματος; 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Νόμος προβλέπει την επιβολή αυστηρότατων κυρώσεων σε βάρος των παρανομούντων οδηγών, ιδιοκτητών και κατόχων που θέτουν σε κυκλοφορία ή οδηγούν ανασφάλιστο όχημα. Ειδικότερα:

Στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 489/76 προβλέπεται ότι η κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος επισύρει την επιβολή των παρακάτω διοικητικών κυρώσεων με πράξη της Αστυνομικής Αρχής : α) αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) μήνες, β) αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες και επί εμπλοκής του οχήματος σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια, γ) χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Σε περίπτωση που ο οδηγός του οχήματος είναι κύριος ή κάτοχος αυτού επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι ο κύριος ή κάτοχος του αυτοκινήτου που το θέτει σε κυκλοφορία ή ανέχεται να το κυκλοφορεί άλλος χωρίς να είναι τούτο ασφαλισμένο τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο οδηγός που θέτει σε κυκλοφορία αυτοκίνητο που δεν είναι ασφαλισμένο.

Προαιρετικές Ασφαλίσεις Κλάδου Αυτοκινήτου

 • Τι μου προσφέρουν οι προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου; 

Με τις προαιρετικές ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτου συμπληρώνεται και επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και του αυτοκινήτου του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στον ασφαλισμένο

 • Ποιες προαιρετικές καλύψεις προσφέρονται σήμερα από τις ασφαλιστικές εταιρίες; 

Οι προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου που προσφέρονται σήμερα είναι πολλές. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι όροι των καλύψεων αυτών μπορεί να ποικίλλουν ανά ασφαλιστική εταιρία. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι ακόλουθες:

 • η μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από ατύχημα, ακόμα και εάν είστε υπεύθυνος για αυτό,
 • η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη,
 • η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου, με την οποία αποζημιώνεστε σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου σας,
 • η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη του αυτοκινήτου σας, 
 • η κάλυψη ζημιών στο αυτοκίνητό σας από φυσικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κλπ.,
 • η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από τρομοκρατικές ενέργειες
 • η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων,
 • η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών
 • η κάλυψη εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου,
 • η κάλυψη υλικών ζημιών του αυτοκινήτου σας από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία σας είναι και οι κάτωθι ασφαλιστικές καλύψεις:

 • η κάλυψη οδικής βοήθειας,
 • η κάλυψη νομικής προστασίας,
 • η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις παραπάνω καλύψεις, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ασφαλιστική σας εταιρία ή στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που σας εξυπηρετεί. Επειδή οι επιλογές σας είναι πολλές και οι συνδυασμοί των καλύψεων μπορεί να διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία, σας συνιστούμε να ζητάτε επισταμένως διευκρινίσεις για την έκταση της κάλυψης που σας προσφέρει η κάθε επιλογή.

 • Τι καλύπτει η μικτή ασφάλιση; Τι είναι η “απαλλαγή” και σε τι με ωφελεί; 

Με τη μικτή ασφάλιση, η ασφαλιστική σας εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει και τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είστε υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα.

Απαλλαγή είναι το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρία ως αποζημίωση και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με “απαλλαγή” του ασφαλιστή για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται μόνο για την τυχόν πέραν του ποσού της απαλλαγής ζημία.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ύψος της απαλλαγής” επηρεάζει πτωτικά το ύψος των ασφαλίστρων. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε.

 • Μπορώ να ασφαλισθώ για ζημιές που θα προκληθούν στο αυτοκίνητό μου από κακόβουλες ενέργειες, τρομοκρατικές ενέργειες ή πράξεις κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών; 

Βεβαίως.

Σύμφωνα με τους συνήθεις όρους των συμβολαίων, κακόβουλες ενέργειες θεωρούνται οι πράξεις που γίνονται από κάποιο τρίτο πρόσωπο με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά και έχουν ως αποτέλεσμα τη ζημιά των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων. Οι ζημίες που απορρέουν από τις ενέργειες αυτές μπορούν να καλυφθούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον ασφαλισμένο και μετά από έκδοση του σχετικού ειδικού όρου ασφάλισης. Ο ειδικός αυτός όρος ασφάλισης εξαιρεί κατά κανόνα τις ζημιές που προέρχονται από τρομοκρατικές ενέργειες. Ο ίδιος όρος, αρκετά συχνά, δεν καλύπτει και τις ζημιές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και εν γένει πολιτικών ταραχών.

Οι τρομοκρατικές ενέργειες αποτελούν ουσιαστικά ειδική περίπτωση κακόβουλων ενεργειών, οι οποίες λόγω της σημαντικότητας των συνεπειών που μπορούν να επιφέρουν, καλύπτονται ασφαλιστικά, σε διεθνές επίπεδο, με ξεχωριστή, συνήθως, ειδική ασφαλιστική κάλυψη.

Οι πράξεις κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και εν γένει πολιτικών ταραχών αποτελούν, επίσης, μορφή κακόβουλων ενεργειών, τις οποίες πολλές ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν με ξεχωριστή ασφαλιστική κάλυψη.

Επομένως, εφόσον επιθυμείτε να είστε ασφαλισμένος για ζημιές που μπορεί να προέλθουν από όλες τις παραπάνω ενέργειες, φροντίστε ώστε να σας έχουν παρασχεθεί όλες οι σχετικές καλύψεις από την ασφαλιστική σας εταιρία.

Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος – Καταβολή Αποζημίωσης από Ασφαλιστική Εταιρία

 • Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος; 

Σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει:

 • Να ειδοποιήσετε τηλεφωνικά την υπηρεσία “φροντίδας ατυχήματος που έχουν σήμερα οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να σας βοηθήσουν στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.
 • Να ειδοποιήσετε την αστυνομική αρχή, προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων από την αρμόδια υπηρεσία της. Σημειώνεται ότι η αστυνομική αρχή, αν και υποχρεωμένη να έρχεται μετά από κάθε κλήση, έρχεται σίγουρα και πρέπει σε κάθε περίπτωση να καλείται όταν υπάρχει τραυματισμός.
 • Να συμπληρώσετε με τον οδηγό του άλλου εμπλεκομένου οχήματος τη φιλική δήλωση, η οποία θα διευκολύνει ούτως ή άλλως την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού εφόσον και οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν σ’ αυτόν.
 • Εάν δεν έχετε ή δεν καλέσατε την “φροντίδα ατυχήματος”, θα πρέπει να θυμηθείτε μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρία, όπως προβλέπει ο νόμος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα για την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα, της ασφαλιστικής εταιρίας του, καθώς και των στοιχείων ταυτότητας και κάθε άλλου χρήσιμου στοιχείου του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη (π.χ. ονοματεπώνυμο οδηγού/ ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.

Εάν υπάρχει τραυματισμός, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε ώστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια. Θυμηθείτε ότι δεν μετακινούμε τον βαριά τραυματισμένο και δεν βγάζουμε το κράνος από τον επιβαίνοντα δικύκλου. Μένουμε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να επιληφθεί αυτού η Τροχαία.

Θυμηθείτε επίσης να καταγράψετε τα στοιχεία ταυτότητας του τραυματία και το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, διότι θα σας ζητηθούν από την ασφαλιστική σας εταιρία.

 • Ποιες υποχρεώσεις έχω απέναντι στην ασφαλιστική μου εταιρία μετά το ατύχημα; 

Σύμφωνα με το Νόμο, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώνει στην εταιρία του κάθε ατύχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, αφότου έλαβε γνώση του ατυχήματος. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε κάθε δυνατή ενέργεια για τον περιορισμό της ζημίας και να παρέχει στην ασφαλιστική εταιρία κάθε πληροφορία και έγγραφο που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο ή που κρίνεται αναγκαίο για το χειρισμό της υπόθεσής του από τον ασφαλιστή. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων αυτών ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορεί να υποχρεωθεί, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλει στην εταιρία αποζημίωση μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

 • Τι δικαιολογητικά θα πρέπει να έχω για να αποζημιωθώ από ασφαλιστική εταιρία; 

Η καταβολή αποζημίωσης για κάθε είδους ζημία προϋποθέτει υποβολή αίτησης αποζημίωσης συνοδευόμενη από τη συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών. Γενικά, είναι σκόπιμο να επικοινωνείτε με την εταιρία που θα σας αποζημιώσει, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση (π.χ. σε περίπτωση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών). Ενδεικτικά, σε περίπτωση υλικών ζημιών, απαιτούνται συνήθως τα ακόλουθα:

 • αντίγραφο του Δελτίου Συμβάντων, αν έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή,
 • δήλωση ατυχήματος ή έντυπο φιλικής δήλωσης,
 • πραγματογνωμοσύνη, η οποία συνήθως διενεργείται από πραγματογνώμονα που ορίζει η ίδια η εταιρία (για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να δηλώνετε έγκαιρα τόσο στην εταιρία σας όσο και στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού την επέλευση του ατυχήματος και να αναμένετε τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης πριν προχωρήσετε στην επιδιόρθωση της ζημίας),
 • εξουσιοδοτήσεις / νομιμοποιήσεις, όπου είναι απαραίτητες (εφόσον δεν παραλαμβάνετε οι ίδιοι την επιταγή αποζημίωσης),
 • τιμολόγια επισκευής και άλλου είδους δικαιολογητικά.
 • Υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τα δικαιώματά μου και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να αποζημιωθώ από την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού; 

Ναι. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι με σκοπό τη διασφάλιση των καταναλωτών τόσο ο Ν.489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, όσο και η Πράξη με αριθμ. 87/2016 της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία διακανονισμού ζημιών και την καταβολή αποζημίωσης από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων

Τις ρυθμίσεις αυτές οφείλουν να τηρούν όλες ανεξαιρέτως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην ασφάλιση αυτοκινήτου.

Περίληψη του περιεχομένου της Πράξης με αριθμ. 87/2016 της Τράπεζας της Ελλάδος θα πρέπει να σας παραδοθεί από την ασφαλιστική εταιρία σας μαζί με το ασφαλιστήριό σας.

 • Πώς μπορώ να υποβάλλω την αίτηση αποζημίωσής μου προς την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού; 

Σύμφωνα με την Πράξη με αριθμ. 87/2016 της Τράπεζας της Ελλάδος, η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο [με επιστολή, τηλεομοιοτυπία (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας ή κατατίθεται στην ίδια την επιχείρηση και στα οριζόμενα από την επιχείρηση και αναφερόμενα στο δικτυακό της τόπο (website) γραφεία, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία χορηγούν σχετική απόδειξη παράδοσης παραλαβής].

Ως απόδειξη παράδοσης – παραλαβής εγγράφου θεωρούνται: α) το έντυπο των ΕΛ.ΤΑ. με την υπογραφή υπαλλήλου της ασφαλιστικής επιχείρησης για την παραλαβή συστημένης επιστολής, β) το αποδεικτικό διαβίβασης τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο (website) γ) το αποδεικτικό διαβίβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο (website), δ) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό που έχει αναρτήσει η ασφαλιστική επιχείρηση στον οικείο δικτυακό της τόπο (website) και ε) η έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή.

 • Ποιες υποχρεώσεις έχει απέναντί μου η ασφαλιστική εταιρία του οδηγού που μου προκάλεσε το ατύχημα; Σε πόσο χρόνο θα αποζημιωθώ; 

Σύμφωνα με το Νόμο και την Πράξη με αριθμ. 87/2016 της Τράπεζας της Ελλάδος, η ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού υποχρεούται να υποβάλλει προς το ζημιωθέντα, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης αποζημίωσής του, είτε α) έγγραφη αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε β) έγγραφη αιτιολογημένη απάντηση (άρνηση) επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση αποζημίωσης, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.

ΌΜΩΣ, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες φροντίζουν να μειώνουν το χρόνο διεκπεραίωσης των ζημιών και να καταβάλλουν τις αποζημιώσεις σε συντομότερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπει ο νόμος. Βεβαίως, τούτο εξαρτάται πάντα και από την έγκαιρη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση της κάθε ζημίας.

 • Τι πρέπει να περιλαμβάνει η προσφορά αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρίας; Σε πόσο χρονικό διάστημα από τη λήψη της προσφοράς θα πρέπει να αποζημιωθώ και πως θα μου καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση; 

Η προσφορά αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρίας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ακριβές προσφερόμενο ποσό αποζημίωσης προς τα ζημιωθέντα πρόσωπα, καθώς και τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης ή της αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας.

Ο χρόνος πληρωμής του ποσού που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από την προσφορά, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών

Η καταβολή αποζημίωσης στον ασφαλισμένο ή τον ζημιωθέντα τρίτο για αποζημίωση από αστική ευθύνη ή η επιστροφή σε αυτούς οφειλόμενου ποσού που υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ γίνεται με την έκδοση δίγραμμης επιταγής σε διαταγή του ή με την κατάθεση σε τηρούμενο από αυτόν τραπεζικό λογαριασμό.

 • Μπορώ να προχωρήσω στην επιδιόρθωση της ζημίας του αυτοκινήτου μου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ασφαλιστή; 

Δεν θα πρέπει να προχωράτε σε επιδιόρθωση οποιασδήποτε ζημίας, πριν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από τον ασφαλιστή σας ή χωρίς τη συγκατάθεσή του. Σε περίπτωση που η αποζημίωση θα καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρία του τρίτου οδηγού, είναι σκόπιμο να ειδοποιήσετε εγκαίρως και την ασφαλιστική εταιρία αυτού, προκειμένου να επιθεωρήσει τη ζημία και να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ή Φιλικός Διακανονισμός

 • Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός)

Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων

Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δεν φταίει ή στο βαθμό που δεν φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία.

 • Πότε ενεργοποιείται το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός); 

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) ενεργοποιείται εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 • οι ασφαλιστικές εταιρίες και των δύο οχημάτων συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής,
 • η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τις 6.500 € ανά ατύχημα, η δε αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 12.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο και τις 30.000 € συνολικά, για όλα τα ζημιωθέντα πρόσωπα, ανά ατύχημα.
 • Ποια είναι τα γεωγραφικά όρια εφαρμογής του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός); 

Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται σε ατύχημα που θα συμβεί μέσα στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής, με την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα οχήματα είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.

 • Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται μόνο με τη συμπλήρωση εντύπου φιλικής δήλωσης; 

Όχι. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός). Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης, καθώς επίσης και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.

 • Ποιες ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός); Πως μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα αυτό αποζημίωσης; 

Πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν σήμερα στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικό Διακανονισμό), καθώς επίσης το κείμενο της Συμφωνίας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) (www.eaee.gr), στην ενότητα “Φιλικός Διακανονισμός”. Σε κάθε περίπτωση η ασφαλιστική σας εταιρία μέλος του Φιλικού Διακανονισμού μπορεί να σας απαντήσει σε κάθε σχετική απορία σας.

Εμπλοκή σε ατύχημα με Ανασφάλιστο ή Άγνωστο Όχημα

 • Σε περίπτωση που μου προκαλέσει ατύχημα ανασφάλιστο όχημα, θα αποζημιωθώ και πώς; 

Βεβαίως. Υπάρχουν δύο (2) τρόποι αποζημίωσης : Α. Σε περίπτωση που υπαίτιος για την πρόκληση του ατυχήματος είναι ο οδηγός ανασφάλιστου οχήματος, τότε το πρόσωπο που υπέστη ζημία από το ατύχημα αυτό δικαιούται να ζητήσει την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας του από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο έχει συσταθεί, μεταξύ άλλων, και για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την καταβολή της αποζημίωσης στον τρίτο ζημιωθέντα, το Επικουρικό Κεφάλαιο δικαιούται να στραφεί κατά του ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος και να αναζητήσει ό,τι κατέβαλε στο ζημιωθέντα.

Β. Υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική σας εταιρία, εφόσον έχετε επιλέξει, επιπλέον της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, και την κάλυψη «Υλικών Ζημιών από ανασφάλιστο αυτοκίνητο» και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κάλυψης αυτής.

 • Εάν ο υπεύθυνος του ατυχήματος εξαφανιστεί αμέσως μετά το ατύχημα χωρίς να μου δώσει ή να καταγράψω τα στοιχεία του, θα αποζημιωθώ ως τρίτος ζημιωθείς και πώς; 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που υπεύθυνος του τροχαίου ατυχήματος παραμένει άγνωστο όχημα, τον τρίτο ζημιωθέντα αποζημιώνει το Επικουρικό Κεφάλαιο καταβάλλοντάς του οπωσδήποτε αποζημίωση για τις σωματικές βλάβες που υπέστη από το ατύχημα αυτό. Αποζημίωση για υλικές ζημίες καταβάλλεται από το Επικουρικό Κεφάλαιο μόνο στην περίπτωση που οι σωματικές βλάβες που υπέστη ο ζημιωθείς απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία διήρκησε τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο. Απαραίτητη, επίσης, προϋπόθεση είναι να έχει επιληφθεί του ατυχήματος αστυνομική αρχή.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη νομολογία μας ο υπεύθυνος του ατυχήματος θεωρείται άγνωστο πρόσωπο όταν είναι αντικειμενικά αδύνατη η εξακρίβωση των στοιχείων του με την καταβολή της συνηθισμένης στις συναλλαγές επιμέλειας.

Εμπλοκή στην Ελλάδα σε ατύχημα με όχημα που φέρει Ξένες Πινακίδες

 • Τι πρέπει να γνωρίζω εάν εμπλακώ στην Ελλάδα σε ατύχημα με όχημα που φέρει ξένες πινακίδες;

Επιπλέον όσων αναφέρονται παραπάνω και ισχύουν σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, οι εμπλεκόμενοι σε ατύχημα με όχημα που φέρει ξένες πινακίδες θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

 • Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής των στοιχείων, ιδιαίτερα σημαντική είναι η σωστή καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, της μάρκας & του τύπου του οχήματος, της χώρας προέλευσης των πινακίδων και της ασφαλιστικής κάλυψης. Η συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης και από τα δυο εμπλεκόμενα μέρη είναι προαιρετική, βοηθά όμως σημαντικά στην ανταλλαγή στοιχείων, καθώς το έντυπο είναι κοινό για όλες τις χώρες. Συνιστάται, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση να καλείται η αρμόδια Αστυνομική Αρχή, προκειμένου να συμπληρωθεί το Δελτίο Συμβάντος από τα αστυνομικά όργανα.

Η λήψη αντιγράφου Πράσινης Κάρτας του αλλοδαπού οχήματος είναι υποχρεωτική εάν το όχημα φέρει πινακίδες των εξής χωρών: ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΙΣΡΑΗΛ, ΙΡΑΝ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΠΓΔΜ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ & ΡΩΣΙΑ. Εάν το αλλοδαπό όχημα που φέρει πινακίδες των ανωτέρω χωρών δεν είναι εφοδιασμένο με πράσινη κάρτα θεωρείται ανασφάλιστο.

Αντίθετα, για οχήματα από τις χώρες του Ε.Ο.Χ. (τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και το Λιχτενστάϊν), την ΑΝΔΟΡΑ και την ΣΕΡΒΙΑ η Πράσινη Κάρτα δεν είναι υποχρεωτική και, εάν δεν υπάρχει, θα πρέπει να ζητείται το όνομα της ασφαλιστικής εταιρίας του αλλοδαπού οχήματος, ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εάν είναι δυνατόν. Επίσης, θα πρέπει να καταγράφονται η χώρα προέλευσης, ο αριθμός κυκλοφορίας, η μάρκα, ο τύπος και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη / οδηγού του αλλοδαπού οχήματος.

Εμπλοκή σε ατύχημα στο Εξωτερικό

 • Τι πρέπει να γνωρίζω για να μην αντιμετωπίσω προβλήματα σε περίπτωση εμπλοκής μου σε τροχαίο ατύχημα εκτός Ελλάδος; 

Για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα σε περίπτωση εμπλοκής σας σε τροχαίο ατύχημα εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

 • Λίγες ημέρες, πριν από το ταξίδι σας στο εξωτερικό, θα πρέπει να εφοδιαστείτε με Πράσινη Κάρτα από την ασφαλιστική σας εταιρία στην Ελλάδα. Έκδοση Πράσινης Κάρτας δεν απαιτείται σε περίπτωση που πρόκειται να ταξιδέψετε προς τις χώρες του Ε.Ο.Χ., (τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και το Λιχτενστάϊν) την ΑΝΔΟΡΑ και την ΣΕΡΒΙΑ και εφόσον το ασφαλιστήριο που σας χορηγεί η ασφαλιστική εταιρία σας φέρει αποτυπωμένα τα στοιχεία της ασφάλισης σας και με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλικά). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η πράσινη κάρτα αποτελεί έντυπο διεθνώς γνωστό που διευκολύνει τη διαδικασία αποζημίωσης των θυμάτων, καθώς περιέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το διακανονισμό της ζημίας.

Η Πράσινη Κάρτα καλύπτει την αστική σας ευθύνη έναντι τρίτων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και όχι την ασφάλιση προαιρετικών κινδύνων (ασφάλιση πυρός, κλοπής, μικτή ασφάλιση κ.λπ.) που τυχόν διαθέτετε στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε κάλυψη προαιρετικών κινδύνων και στο Εξωτερικό, θα πρέπει να το ζητήσετε και να το συμφωνήσετε ρητά, πριν από την αναχώρησή σας, με την ασφαλιστική εταιρία σας, πληρώνοντας πιθανώς κάποιο επασφάλιστρο.

Σε περίπτωση που προκαλέσετε ατύχημα, η δήλωση ατυχήματος πρέπει να υποβάλλεται στο αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης του τόπου του ατυχήματος αλλά και στην ασφαλιστική εταιρία σας κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης όλων των χωρών που συμμετέχουν στο Σύστημα της Πράσινης Κάρτας αναγράφονται στην πίσω όψη του εντύπου της πράσινης κάρτας.

 • Σε περίπτωση εμπλοκής στο εξωτερικό σε τροχαίο ατύχημα με υπαίτιο όχημα προερχόμενο από άλλη χώρα της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., έχετε τη δυνατότητα να προβείτε κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα σε εξώδικο διακανονισμό της διαφοράς μέσω του Αντιπροσώπου Ζημιών της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, καθώς και του Οργανισμού Αποζημίωσης, το ρόλο του οποίου στην Ελλάδα επιτελεί το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης. Το ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, το οποίο αποτελεί υπηρεσία του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων (τηλ. 210 332 7400) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους Αντιπροσώπους Ζημιών στην Ελλάδα των ασφαλιστικών εταιριών που εδρεύουν στις χώρες της Ε.Ε.

Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι πολλές ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν, σήμερα, στους ασφαλισμένους τους την υπηρεσία «φροντίδας ατυχήματος» και στο εξωτερικό. Επομένως, σε περίπτωση εμπλοκή σας σε ατύχημα στο εξωτερικό ειδοποιήστε άμεσα την υπηρεσία «φροντίδας ατυχήματος» της ασφαλιστικής σας εταιρίας, εφόσον τούτη σας παρέχεται στις χώρες που ταξιδεύετε, προκειμένου να σας βοηθήσουν και να σας διευκολύνουν στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.

Κόστος Ασφάλισης

 • Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα που θα πληρώσω; 

Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων (τιμολόγηση) γίνεται ελεύθερα από κάθε ασφαλιστική εταιρία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που η κάθε εταιρία έχει αξιολογήσει ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό. Ενδεικτικά, συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι:

 • η ηλικία του οδηγού,
 • η χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φορτηγό κ.λ.π.),
 • τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία οχήματος, έτος κατασκευής κ.λ.π.),
 • το ιστορικό ζημιών,
 • ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων,
 • η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί,
 • το πλαίσιο των προαιρετικών ασφαλιστικών καλύψεων που παρέχονται στον ασφαλισμένο, πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου.

Βασικός, επίσης, παράγοντας τιμολόγησης είναι τα όρια κάλυψης (ασφαλιστικά ποσά), τα οποία αναλαμβάνει να καλύψει η κάθε ασφαλιστική εταιρία, είτε αυτά προβλέπονται από το Νόμο (βλ. υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου), είτε αυτά συμφωνούνται μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και ασφαλισμένου (βλ. προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της κάθε ασφαλιστικής εταιρίας να προβαίνει συνεχώς στην ορθή εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αναλαμβάνει έτσι ώστε να τιμολογεί με τρόπο που να διασφαλίζει σε συνεχή βάση την καλή και εύρυθμη λειτουργία της και πρωτίστως τα συμφέροντα της κοινωνίας των ασφαλισμένων της.

 • Μπορώ να ζητήσω από την ασφαλιστική μου εταιρία βεβαίωση για τυχόν ατυχήματα που έχω εμπλακεί με το όχημά μου και τις τυχόν αξιώσεις τρίτων σε βάρος μου; 

Ναι. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από την ασφαλιστική επιχείρηση, ανά πάσα στιγμή, βεβαίωση σχετικά με την ύπαρξη ή μη αξιώσεων αποζημίωσης τρίτων που αφορούν στο όχημα ή στα οχήματά σας, και τούτο τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας της συμβατικής σχέσης. Η ασφαλιστική εταιρία έχει υποχρέωση να χορηγήσει την εν λόγω βεβαίωση εντός 15 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Παράπονα – Διακοπή Ασφάλισης

 • Τι μπορώ να κάνω εάν η ασφαλιστική εταιρία καθυστερεί να καταβάλει την αποζημίωσή μου; 

Θα πρέπει σε πρώτη φάση να ζητήσετε από την ασφαλιστική εταιρία συγκεκριμένες διευκρινίσεις για τους λόγους που δεν σας καταβάλλει την αποζημίωση.

Ακολούθως, εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της ασφαλιστικής εταιρίας, μπορείτε, εφόσον είστε τρίτος ζημιωθείς, να υποβάλετε συγκεκριμένη καταγγελία είτε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος που είναι η εποπτική αρχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εννοείται βεβαίως ότι μπορείτε να ακολουθήσετε και τη δικαστική οδό.

Στην περίπτωση που το παράπονό σας στρέφεται κατά της δικής σας ασφαλιστικής εταιρίας, μπορείτε επιπλέον να απευθυνθείτε και στο Συνήγορο του Καταναλωτή.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να έχουν υπηρεσία διαχείρισης αιτιάσεων (αναφορών – παραπόνων), η οποία οφείλει να δέχεται αιτιάσεις από τους ενδιαφερόμενους και να απαντά εντός 50 ημερών από την υποβολή τους, αποσαφηνίζοντας τη θέση της επιχείρησης για τα θέματα που τίθενται (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 88/05.04.2016).

Ως αιτίαση για τους σκοπούς της ως άνω ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης αιτιάσεων νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστική εταιρία από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που παρέχονται από την ασφαλιστική εταιρία. Η έννοια των αιτιάσεων δεν περιλαμβάνει ωστόσο τις αναγγελίες απαιτήσεων ή τις αιτήσεις αποζημίωσης, ούτε τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών / διευκρινίσεων, τα οποία παραλαμβάνονται και απαντώνται από τις λοιπές αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες της ασφαλιστικής εταιρίας.

Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα, τηλ.: 210 6460 612, 210 6460 862, 210 6460 458, e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, www.synigoroskatanaloti.gr)

 • Μπορώ να διακόψω την ασφάλισή μου από μία ασφαλιστική εταιρία και να συνάψω νέα με άλλη; 

Ναι, μπορείτε να διακόψετε την ασφάλιση από μία ασφαλιστική εταιρία και να συνάψετε νέα με άλλη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει όμως να αποστείλετε στην ασφαλιστική εταιρία, είτε με μορφή τηλεομοιοτυπίας (φαξ) είτε ηλεκτρονικά, επιστολή με την οποία να ζητάτε τη διακοπή της ασφάλισής σας.

Θα πρέπει επιπλέον να γνωρίζετε ότι η ασφάλισή σας παύει να ισχύει άμεσα και μάλιστα από την ημερομηνία που η επιστολή σας θα περιέλθει στην ασφαλιστική επιχείρηση.

Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων

 • Τι πρέπει να κάνω για να προλάβω ένα τροχαίο ατύχημα & να αποφύγω τις σοβαρές συνέπειές του; 

Όταν οδηγούμε ή επιβαίνουμε σε ένα όχημα, θα πρέπει να θυμόμαστε τα εξής:

 • Φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.
 • Δεν πίνουμε όταν οδηγούμε, ούτε οδηγούμε όταν πίνουμε.
 • Δεν αναπτύσσουμε υπερβολική ταχύτητα και ακολουθούμε πάντα τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας των οδών.
 • Δεν παραβιάζουμε τα σήματα κυκλοφορίας και ιδίως το κόκκινο φανάρι.
 • Δεν υπερεκτιμάμε τις οδηγικές μας ικανότητες, αλλά ούτε και των άλλων οδηγών.
 • Συντηρούμε συχνά το όχημά μας και ιδιαίτερα πριν από κάθε ταξίδι.
 • Ανανεώνουμε έγκαιρα τα ελαστικά του οχήματός μας και ελέγχουμε συχνά την πίεσή τους.
 • Δένουμε καλά τα παιδιά μας σε ειδικό καθισματάκι.
 • Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό μας τηλέφωνο κατά την οδήγηση.

• Oι δικυκλιστές φοράμε πάντα το κράνος μας, αλλά και τα κατάλληλα ρούχα με τα οποία προστατεύουμε το σώμα μας.